Ogólne Warunki Sprzedaży

Syntezis Sp. z o.o.

§ 1  Zakres obowiązywania

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (Warunki) mają zastosowanie do sprzedaży towarów przez SYNTEZIS Sp. z o.o. (Sprzedający), o ile strony nie ustalą inaczej  na piśmie lub w wersji elektronicznej, pod rygorem  nieważności.
2. Kupujący potwierdza otrzymanie Warunków najpóźniej w momencie pierwszej dostawy lub w trakcie współpracy, jeżeli w Warunkach zostały wprowadzone zmiany. Warunki są przekazywane formie pisemnej, elektronicznej lub poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Sprzedającego www.syntezis.pl 
3. Kupujący przyjmuje i akceptuje Warunki przy pierwszym zamówieniu lub przy pierwszym zamówieniu po wprowadzeniu zmian w Warunkach lub też po wprowadzeniu nowych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw.
4. Niezależnie od treści ust. 3, uznaje się, że każde przyjęcie dostawy przez Kupującego oznacza akceptację Warunków, w brzmieniu obowiązującym w chwili dostawy zgodnie z treścią zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedającego www.syntezis.pl 

 
 
§ 2  Kontrola jakości

 

1. Wszystkie dane techniczne dotyczące towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi, które nie mają charakteru wiążącego i za których zgodność ze stanem rzeczywistym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
2. Parametry techniczne towarów określa specyfikacja techniczna oraz atest jakości dołączony do dostawy.
3. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze wykorzystanie w produkcji lub dalszej odsprzedaży. Niezgodność towaru z potrzebami produkcyjnymi Kupującego, w sytuacji kiedy dostarczony towar odpowiada treści złożonego zamówienia – nie podlega reklamacji.

 
§ 3  Warunki płatności

 

1. Cena zakupu powiększona o podatek VAT stanowi zobowiązanie Kupującego, które jest płatne po dostarczeniu towaru przelewem na konto Sprzedającego, w terminie wskazanym na fakturze.
2. W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty Sprzedającemu przysługuje prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
3. Jeżeli w trakcie współpracy nastąpi pogorszenie się sytuacji majątkowej Kupującego świadczące o ryzyku terminowego spełnienia świadczenia przez Kupującego, Sprzedający uprawniony jest do żądania od Kupującego przedpłaty za zamówiony towar przed rozpoczęciem dostawy do Kupującego. Nadto Sprzedający, pomimo odmiennie zastrzeżonych terminów płatności za pobrane wcześniej przez Kupującego towary, może żądać spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony termin.
4. Sprzedający ma prawo odmowy lub wstrzymania realizacji dostawy, pomimo przyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli przed rozpoczęciem dostawy Kupujący zalega z zapłatą jakichkolwiek świadczeń na rzecz Sprzedającego lub innych podmiotów. 

§ 4  Warunki sprzedaży towarów
1. Towar zostaje każdorazowo wydany Kupującemu z zastrzeżeniem prawa własności Sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty za towar, którego wartość określona jest w wystawionej fakturze VAT, niezależnie od zastrzeżenia tego faktu w treści faktury.
2. Jeżeli Kupujący nie zapłacił za towar w ustalonym na fakturze terminie płatności, prawo własności towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie całkowitej spłaty należności ubocznych (odsetki, koszty postępowania windykacyjnego, sądowego, egzekucyjnego itp). O kolejności zarachowywania wpłat na poczet poszczególnych należności decyduje Sprzedający, bez względu na dyspozycje Kupującego lub innego podmiotu dokonującego wpłaty za Kupującego.
3. W przypadku braku zapłaty za towar, zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Sprzedający ma prawo do odbioru towarów będących jego własnością, a Kupujący zobowiązany jest na pierwsze żądanie wydać ten towar we wskazanym przez Sprzedającego magazynie.
 
§ 5  Warunki dostaw i obrotu towarami

 

1. Dostawa towarów stanowi obowiązek Sprzedającego i realizowana jest na jego koszt, a rozładowanie i magazynowanie towarów należy do Kupującego, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
2. Kupujący odpowiada finansowo za utratę lub uszkodzenie towarów od chwili dostarczenia towarów na miejsce rozładunku, przed rozpoczęciem rozładunku. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
3. Termin dostawy będzie wydłużony o czas trwania okoliczności niezależnych od stron, m.in. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedającego, zaistnienia siły wyższej, opóźnienia transportowe, blokady celno-skarbowe i inne, strajki, protesty, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu  ciężarowego, itp. Z tego tytułu Kupującemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.
4. Wydarzenia zaliczane do siły wyższej oraz inne wymienione w ust. 3 ograniczenia upoważniają Sprzedającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania dla Kupującego, chyba że Kupujący wykaże wyłączną winę Sprzedającego.
5.  Sprzedaż towarów następuje w opakowaniach zwrotnych będących własnością Syntezis Sp. z o.o., w których mogą być przechowywane wyłącznie towary Sprzedającego.
6. Kupujący jest zobowiązany zwrócić opakowanie Sprzedającemu w terminie 60 dni od daty dostarczenia towaru. Po tym terminie Sprzedający obciąży Kupującego za każde niezwrócone opakowanie kwotą odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej opakowania, którą stanowić będzie cena zakupu opakowania nowego.
7. Wszystkie zwracane opakowania muszą być szczelnie zamknięte, nieuszkodzone, czyste z zewnątrz i oznakowane oryginalnymi etykietami. Kupującemu nie wolno usuwać zamieszczonych na opakowaniach zwrotnych znaków rozpoznawczych ani zamieszczać własnych oznaczeń.
8. Wypożyczone opakowanie nie może być bez wiedzy i zgody Sprzedającego zamienione na inne, o ile Strony nie ustalą inaczej.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia opakowania uszkodzonego lub zanieczyszczonego i potraktowania takiego opakowania jako utraconego oraz pozostawienia go do dyspozycji Kupującego. Zwrot takiego opakowania będzie skutkował wystawieniem faktury obciążającej Kupującego w wysokości równowartości utraconego opakowania.

§ 6  Odpowiedzialność jakościowa

 
1. Odpowiedzialność za wady towarów jest uzasadniona jeżeli:
– Kupujący w obecności przedstawiciela Sprzedającego dokonał wstępnych oględzin natychmiast przy dostawie, polegających na kontroli organoleptycznej towaru, sprawdzeniu etykiet oraz atestu jakości, a także pobrał próby każdej partii towaru metodami uzależnionymi od otrzymanego rodzaju substancji chemicznych, które to czynności powinny zostać potwierdzone sporządzonym i podpisanym przez każdą ze Stron protokołem oględzin,
– w przypadku realizacji pierwszej dostawy z danej partii produkcyjnej Kupujący zobowiązuje się do przeprowadzenia prób laboratoryjnych oraz przemysłowych z użyciem dostarczonego przez Sprzedającego towaru.
– Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń co do jakości, a także ilości towaru w  formie pisemnej pod rygorem nieważności, niezwłocznie po ich wykryciu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym również roszczeń w ramach rękojmi za wady. W razie realizowania dostawy w więcej niż jednym opakowaniu, w razie zastrzeżeń co do jednego opakowania, Kupujący zobowiązuje się do nie otwierania pozostałych opakowań do czasu umożliwienia Sprzedającemu udziału w komisyjnym otwarciu pozostałych opakowań oraz pobraniu z nich próbek dla każdej ze stron. Kupujący wyznaczy Sprzedającemu termin nie krótszy niż 3 dni robocze na przystąpienie do komisyjnego otwarcia pozostałych opakowań i pobrania próbek, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym również roszczeń w ramach rękojmi za wady.
2. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towarów jest ograniczona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego do wymiany towarów na wolne od wad, lub obniżenia ceny. Inne roszczenia Kupującego z tytułu wad towarów zostają wyłączone. Powyższy sposób rozstrzygnięcia reklamacji wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
3. Jeżeli Kupujący zgłosi wady towaru, których nie dało się ustalić podczas wstępnych oględzin,  Strony wezmą pod uwagę możliwość wystąpienia wad ukrytych, które jednak również powinny być zgłoszone niezwłocznie po ich ujawnieniu – przy uwzględnieniu terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. nie później niż w terminie 14 dni od odbioru towaru. Obowiązek udowodnienia wystąpienia wady ukrytej leży po stronie Kupującego. Wady ukrytej nie stanowią nieprawidłowości towaru ujawnione po jego wprowadzeniu do produkcji, jeżeli Kupujący zaniechał przeprowadzenia prób laboratoryjnych lub przemysłowych, o których mowa w ust. 1 tir. 2.
4. Reklamacja jakościowa będzie rozpoznawana tylko wówczas, gdy Kupujący po przeprowadzeniu badań próbnych, o których mowa w ust. 1 tir. 2 zachowa materiał poddany próbom oraz nieprzetworzone towary do kontroli i oceny Sprzedającego.
5. Przetworzenie lub niewłaściwe przechowywanie, a także zastosowanie towarów zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za wady.
6. Kupujący zobowiązuje się do ustalenia jaka ilość towaru jest wadliwa i ograniczy swoje roszczenia wyłącznie do towarów wadliwych.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2 powyżej, zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe i pośrednie, a w tym w szczególności za szkody powstałe w wyniku użycia (dopuszczenia do produkcji lub dalszego obrotu itp.) przez Kupującego towaru bez uprzedniego wykonania prób laboratoryjnych i produkcyjnych potwierdzających należyte parametry towaru.
8. Reklamacja jakościowa towaru nie wstrzymuje zobowiązań finansowych Kupującego powstałych przez realizację zamówień. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z  korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
9. W przypadku akceptacji reklamacji, Sprzedający przyjmie zwrot towarów, o ile towar jest w stanie niezmienionym, nieuszkodzony i przechowywany w oryginalnych opakowaniach, w których został dostarczony.
10. Zwrot towarów następuje jedynie na podstawie pisemnej akceptacji Sprzedającego. Towar będzie odesłany na koszt Sprzedającego lub przez niego odebrany we własnym zakresie.
11. Zaniechanie przez Kupującego któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w § 6 – w tym w szczególności w zakresie ust. 1 lub 4, powoduje utratę przez Kupującego prawa dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy.

 

§ 7  Postanowienia końcowe

1. Dostawa i sprzedaż towarów podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem właściwym dla wszystkich sporów, które mogą wyniknąć z umów zawartych na mocy nin. warunków jest sąd powszechny w Chorzowie lub w Katowicach.
3. Warunki wchodzą w życie z dniem 01.01.2019 r. i mają zastosowanie do wszystkich dostaw i sprzedaży realizowanych po dniu 01.05.2019 r.